Tanıtım

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
     Diş Hekimliği Fakültesi, 24/10/2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26/08/2011 tarihli ve 2011/2239 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Bulunduğu coğrafi konum da göz önüne alınarak, başta Edirne olmak üzere tüm Trakya Bölgesine daha hızlı ve kolay ulaşılabilir sağlık ve eğitim hizmeti vermeyi amaçlamakla birlikte, komşu ülkelerle de sağlık ve bilim alanında işbirliğini geliştirmeyi hedefleri arasına koymuştur.
 
     Diş Hekimliği Fakültesi, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında ÖSYM sınav sonucunda ilk defa öğrenci almış olup, yabancı uyruklu ve yatay geçiş ile de öğrenci alınmaktadır. Fakülte de 5 yıl süren Diş Hekimliği eğitimi verilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Dersler yıllık ve dönemlik olup, toplam 5 eğitim-öğretim yılı içerisinde tamamlanmaktadır. Mesleki eğitimin ilk iki yılında öğrenciler temel tıp ve diş hekimliği derslerinin yanı sıra mesleki becerilerini geliştirici klinik öncesi meslek derslerini alırlar. Öğrencilerin daha fazla pratik yaparak mezun olabilmeleri için klinik, klinik öncesi eğitim ve simülasyon laboratuvarı’nda uygulama imkanı da verilmektedir. 4. ve 5. sınıflar klinik uygulamaların ağırlıklı olarak verildiği, bunun yanında diş hekimliği meslek dersleri ve tıp derslerinin alındığı sınıflardır. Klinik stajlar 4. yıldan itibaren başlamaktadır. Bu sistemle mezun olan öğrencilerimiz hastalarımızın tedavilerini baştan sona kadar kendileri tek bir klinikte tamamlayarak gerçek birer diş hekimi olarak mezun olma şansına sahiptirler. 
 
   Diş Hekimliği Fakültesinde, Diş Hekimliği eğitiminin yanında Diş Hekimliğinde Uzmanlık eğitimi de verilmektedir. ÖSYM tarafından yapılan Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) sonucuna göre araştırma görevlisi alınmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi eğitim ve öğretimde dinamik, genç ve donanımlı akademik kadrosu ile bireysel ve toplumsal düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunan ve diş hekimliği alanında üst düzey bilgi birikimine sahip, toplum sağlığına katkıda bulunacak hekimler yetiştiren  bir kurum olma yolunda ilerlemektedir. 
 
Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü alanında aşağıda belirtilen 8 anabilim dalından oluşmaktadır:
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı,
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı,
Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı,
Endodonti Anabilim Dalı,
Ortodonti Anabilim Dalı,
Periodontoloji Anabilim Dalı,
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı,
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı.


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
 
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
  Dişler, dudaklar, çeneler, sinüs ve çene eklemi gibi ağız ve çevresi dokulardaki hastalıkların cerrahi ve cerrahi olmayan tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca bölgesel yarıklar, çene-yüz bölgesi travmaları ve bölgedeki deformitelerin düzeltilmesini içeren rekonstrüktif uygulamalar da işlevleri arasındadır.
 
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
  Oral Diagnoz, bilimsel verilere dayanarak ağızdaki bir hastalığı teşhis etme, bu hastalığı diğerlerinden ayırt etme ve tedavi planlamasını yapmak anlamına gelmektedir. Bu bilim alanında, ağız hastalıklarının sistemik hastalıklarla ilişkisi incelenmektedir. Radyoloji bölümünde ise dişler, çene ve çevre dokularda görülen hastalıkların teşhisi sağlanmaktadır.
 
RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
  Diş Hastalıkları ve Tedavisinin amacı, yaygın diş hastalıklarının etyolojisi ve önlenmesinin anlaşılmasını geliştirip, restoratif teknikler ve materyallerdeki ilerlemelerle ilişkilendirmektir. Restoratif tedavinin pratik etkinliği, sadece mükemmel el yeteneğini geliştirmekle kalmaz aynı zamanda dişleri etkileyen hastalık süreçlerini ve onların restorasyonları için mevcut materyallerin özelliklerinin anlaşılmasını da sağlar.
 
ENDODONTİ ANABİLİM DALI
  Bu Anabilim Dalı’nda verilen eğitimin temel amacı, dişlerin pulpası ve periapikal doku hastalıklarının etyolojisini, önlenmesini, tanı ve tedavisi konusunda güncel bilgi ve beceriler öğretmektir. Teorik ve uygulamalı olarak yapılan eğitimde pulpa ağrısının giderilmesi ve tedavisinin öğretilmesi, periapikal dokuların sağlığının temin edilmesi öğretilmekte ve kaybedilen pulpa yerine yeni uygulamalar yapılarak dişlerin ağız içinde ağrısız şekilde fonksiyonlarını devam ettirmeleri sağlanmaktadır. 

  ORTODONTİ ANABİLİM DALI
     Düzgün sıralanmış bir diş dizisi ve çene yapısı fonksiyon bakımından ve estetik açıdan çok önemlidir. Bu anabilim dalında verilen eğitim ve öğretimle yapılan uygulamalar öncelikle ilgili yapılarda herhangi bir bozukluğun oluşmasını önlemeye, uygun olmayan diş dizilerinin ve çene-yüz iskeletindeki bozuklukların çok çeşitli yöntemlerle düzeltilmesini ve kazanılan yeni estetik ve fonksiyonun kalıcı olmasını sağlamaya yöneliktir. 
 
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI
   0–12 yaş grubunda koruyucu hizmetlere ve ağız-diş sağlığı yönünden gerekli olan tedavi girişimlerine yönelik bilgi ve beceri kazandıran bilim dalıdır. Fakültemiz bünyesindeki bu bölümde çocuk hastalarda uygulanan tedavilerle çiğneme fonksiyonu ve estetiğin kazandırılmasının yanı sıra kötü alışkanlıklarının önlenmesi ve fonasyonun sağlanması amaçlanmaktadır. 
 
PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI
   Dişi çevreleyen ve destekleyen çene kemiği ve dişeti dokularının sağlığı ve hastalıklarıyla uğraşan bir bilim dalıdır. Bu konulardaki lisans eğitimi uygulamaları ile doktora düzeyindeki yüksek lisans çalışmalarını yürütür. Toplumumuzda % 80 oranında yaygın olan dişeti hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi ile son yıllarda güncelleşen implant uygulamaları hizmeti verir. 
 
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
   Çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerin yerine protezlerin yapılması, dişlere ait bozuklukların giderilmesi, hastalık, kaza ve ameliyatlar sonunda yüz bölgesinde kaybedilen organ ve dokuların yerine protez olanlarının yerleştirilmesi ile ilgili eğitim ve uygulamalar yapılmaktadır. 
 
   Diş Hekimliği Fakültesi, Bologna süreci çalışmaları kapsamında iç paydaş (öğretim elemanları, bölüm personeli, öğrenciler) ve dış paydaşlarından (işverenler, meslek odası temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilgili kamu kuruluşları temsilcileri) destek almaktadır. İç ve dış paydaşlar eğitim amaçlarının, program kazanımlarının ve seçmeli derslerin belirlenmesinde katkı vermektedirler. Ders müfredatında yer alan derslerin öğretim planları, öğretim elemanları tarafından güncellenmektedir. Ders listelerinin ve program çıktılarının güncellenmesi ise bölüm/anabilim dalı kurulları tarafından yapılmaktadır. Sürekli iyileştirme ve güncelleme için öğrenci ders değerlendirme formları, başarı durumları ve öğretim elemanı görüşleri dikkate alınmaktadır.

   Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin yemek ihtiyaçları Balkan Yerleşkesi Kampüsü’nde, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki tesislerde karşılanmaktadır. Trakya Üniversitesi tarafından “Bir Öğrenci de Sen Okut” kampanyası ile ihtiyacı olan öğrenciye burs ve yemek yardımı ile Kredi Yurtlar Kurumu tarafından burs veya öğrenim ve katkı kredisi kontenjan dahilinde verilmektedir. Ayrıca özel kurum ve kuruluşlar tarafından Fakülte öğrencilerine verilmek istenen burslara ilişkin duyurular yapılarak ihtiyacı olan öğrencilerin faydalanmaları sağlanmaktadır.

  Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin üye olduğu “Diş Hekimliği Öğrenci Topluluğu” kurulmuş olup, ayrıca Üniversite bünyesinde çalışmalarını sürdüren öğrenci toplulukları tarafından ders yılı boyunca konser, sergi, gezi ve konferans gibi çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerde düzenlenmektedir. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı boş zamanlarını değerlendirmek, dinlenme ve eğlenme alışkanlığını kazanmalarını sağlamak ve güzel sanatlarla ilgili etkinliklere katılmaya yönlendirmek amacı ile kültür ve sanat faaliyetlerinde programlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Kültürel faaliyetler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulmuş bulunan öğrenci toplulukları tarafından yürütülmektedir. Topluluklar tarafından düzenlenen, panel, konferans, söyleşi, sergi ve halk oyunları gösterileri gibi etkinlikler, Türkan Sabancı Kültür Merkezi, Devlet Konservatuvarı Sanat ve Eğitim Merkezi ile Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir. Her yıl Mayıs ayında geleneksel bahar şenlikleri düzenlenmektedir. Üniversitenin birçok yerleşkesinde açık ve kapalı spor tesisleri bulunmakta olup; bu tesislerde, öğrencilere spor yapma imkanı sağlanmaktadır.İhtiyacı olan öğrencilere kendi eğitim, ilgi alanları ve Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda ve 5917 sayılı Kanunun 20. maddesi ile değişik 2547 sayılı Kanunun 47. maddesinin son fıkrası çerçevesinde,  Fakülte Dekanlığı, Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Üniversite’nin çeşitli birimlerinde, kismi zamanli öğrenci olarak çalışma imkanı sağlanmaktadır.Ayrıca, Trakya Üniversitesi Enez Öğrenci Eğitim, Uygulama ve Dinlenme Tesislerinde, her yıl belirli dönemler halinde öğrencilerimize uygun koşullarda eğitim, tatil ve dinlenme olanağı sağlanmaktadır. Meriç Nehri Kenarı Öğrenci Sosyal Tesisleri  başta öğrenciler olmak üzere tüm çalışanlara hizmet vermektedir. Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin 7/24 uygulaması ile öğrenciler bilgi ve belgeye ulaşmaktadır.

  Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, mezun olduktan sonra gerek serbest diş hekimi olarak gerekse kamu kurumlarında diş hekimi olarak veya Üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedirler.
 
 
 
 
Bu içerik 28.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 10674 kez okundu.